top of page

I nchree Podmínky používání webových stránek

Tyto podmínky použití (spolu s dokumenty, na které se v nich odkazuje) vám sdělují podmínky použití, na základě kterých můžete používat naše webové stránky https://www.inchree.com (naše stránky), ať už jako host nebo registrovaný uživatel. Používání našich stránek zahrnuje přístup, procházení nebo registraci k používání našich stránek.

Než začnete naše stránky používat, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky použití, protože se budou vztahovat na vaše používání našich stránek.

Používáním našich stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky používání a souhlasíte s jejich dodržováním.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami použití, nesmíte naše stránky používat.

Další platné podmínky

Tyto podmínky použití odkazují na následující dodatečné podmínky, které se také vztahují na vaše používání našich stránek:

 • Our  Zásady ochrany osobních údajů , které stanoví podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

 • Our  Zásady přijatelného užívání, které stanoví povolená a zakázaná použití našich stránek. Při používání našich stránek musíte dodržovat tyto zásady přijatelného užívání.

 • Our  Zásady používání souborů cookie , které stanoví informace o souborech cookie na našem webu.

Pokud zakoupíte služby nebo položky z našich stránek, budou se na prodej vztahovat obchodní podmínky.

Informace o nás

https://www.inchree.com je web provozovaný společností FWT Ltd. / Trading as Inchree.l („My“). Naše registrovaná adresa je New House, Onich, Fort William, PH33 6SD. Naše hlavní obchodní adresa je Inchree Chalets & Rooms, Inchree, Onich, Fort William, PH33 6SE. Naše DIČ je: 267-3680-31.

Změny těchto podmínek

Tyto podmínky použití můžeme kdykoli upravit změnou této stránky.

Čas od času prosím zkontrolujte tuto stránku, abyste si všimli všech změn, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné.

Změny na našich stránkách

Naše stránky můžeme čas od času aktualizovat a obsah můžeme kdykoli změnit. Upozorňujeme však, že jakýkoli obsah na našich stránkách může být kdykoli zastaralý a nejsme povinni jej aktualizovat.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou bez chyb nebo opomenutí.

Přístup na naše stránky

Naše stránky jsou k dispozici zdarma.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou vždy dostupné nebo nepřerušené. Přístup na naše stránky je povolen dočasně. Můžeme pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit celou nebo jakoukoli část našich stránek bez upozornění. Neneseme vůči vám odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebudou naše stránky kdykoli nebo po jakoukoli dobu dostupné.

Jste odpovědní za provedení všech opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na naše stránky.

Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou obeznámeny s těmito podmínkami použití a dalšími platnými podmínkami a že je dodržují.

Naše stránky jsou zaměřeny na lidi s bydlištěm ve Spojeném království. Neprohlašujeme, že obsah dostupný na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím je vhodný nebo dostupný na jiných místech. Můžeme kdykoli omezit dostupnost našich stránek nebo jakékoli služby nebo produktu popsaného na našich stránkách na jakoukoli osobu nebo geografickou oblast. Pokud se rozhodnete pro přístup na naše stránky z místa mimo Spojené království, činíte tak na vlastní riziko.

Váš účet a heslo

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakýkoli jiný údaj, musíte takové informace považovat za důvěrné. Nesmíte jej prozradit žádné třetí straně.

Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať už si vyberete nebo přidělíme námi, pokud podle našeho rozumného názoru nedodržíte kterékoli z ustanovení těchto podmínek použití.

Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy zná váš uživatelský identifikační kód nebo heslo, musíte nás neprodleně informovat na adrese stay@inchree.com

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví na našich stránkách a v materiálech na nich zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a můžete si stáhnout výňatky z jakékoli stránky (stránek) z našeho webu pro svou osobní potřebu a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na obsah zveřejněný na našich stránkách.

Nesmíte žádným způsobem upravovat papírové nebo digitální kopie žádných materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, videosekvence nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu.

Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte elektronicky kopírovat ani reprodukovat žádné ilustrace, fotografie, videosekvence nebo audio sekvence nebo jakoukoli grafiku na této webové stránce. Jakékoli povolení je třeba nejprve získat přímým kontaktováním nás.

Náš status (a všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na našich stránkách musí být vždy potvrzen.

Nesmíte používat žádnou část obsahu na našich stránkách pro komerční účely, aniž byste k tomu získali licenci od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne a musíte, podle našeho uvážení, vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili.

Žádné spoléhání na informace

Obsah našich stránek je poskytován pouze pro obecné informace. Není to zamýšleno jako rady, na které byste se měli spolehnout. Než podniknete nebo se zdržíte jakékoli akce na základě obsahu na našich stránkách, musíte získat odbornou nebo specializovanou radu.

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, že obsah na našich stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

Omezení naší odpovědnosti

Nic v těchto podmínkách použití nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo naším podvodem nebo podvodným uvedením v omyl nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit skotským zákonem.

V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme všechny podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich, ať už výslovné nebo předpokládané.

Neponeseme žádnou odpovědnost vůči žádnému uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i když je to předvídatelné, vyplývající z nebo v souvislosti s:

 • používání nebo nemožnost používat naše stránky; nebo

 • používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.

Pokud jste firemní uživatel, vezměte prosím na vědomí, že zejména neneseme odpovědnost za:

 • ušlý zisk, prodej, obchod nebo příjmy;

 • přerušení podnikání;

 • ztráta předpokládaných úspor;

 • ztráta obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti; nebo

 • jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

Pokud jste spotřebitelem, souhlasíte s tím, že nebudete naše stránky používat pro žádné komerční nebo obchodní účely a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené virem, distribuovaným útokem typu denial-of-service nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál v důsledku vašeho používání našich stránek. nebo k vašemu stahování jakéhokoli obsahu na něm nebo na jakékoli webové stránce, která je s ním spojena.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které je odkazováno na našich stránkách. Takové odkazy by neměly být vykládány jako naše podpora těchto propojených webových stránek. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout jejich používáním.

Nahrávání obsahu na naše stránky

Kdykoli použijete funkci, která vám umožňuje nahrávat obsah na naše stránky nebo kontaktovat jiné uživatele našich stránek, musíte dodržovat standardy obsahu stanovené v our  Zásady přijatelného používání .

Zaručujete, že jakýkoli takový příspěvek je v souladu s těmito standardy, a budete vůči nám odpovědní a odškodníte nás za jakékoli porušení této záruky. [Pokud jste spotřebitelský uživatel, znamená to, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíme v důsledku vašeho porušení záruky.]

Jakýkoli obsah, který nahrajete na naše stránky, bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Ponecháváte si všechna svá vlastnická práva ke svému obsahu, ale musíte nám [a dalším uživatelům stránek] udělit omezenou licenci k používání, ukládání a kopírování tohoto obsahu a k jeho distribuci a zpřístupnění třetím stranám. Práva, která nám poskytujete, jsou popsána v následujícím odstavci (Práva, která licencujete).

Máme také právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli obsah, který jste zveřejnili nebo nahráli na naše stránky, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.

Neneseme odpovědnost ani neručíme žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakéhokoli obsahu zveřejněného vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem našich stránek.

Máme právo odstranit jakýkoli příspěvek, který na našem webu uděláte, pokud podle našeho názoru váš příspěvek nesplňuje standardy obsahu stanovené v our  Zásady přijatelného použití.

Názory vyjádřené ostatními uživateli na našich stránkách nepředstavují naše názory nebo hodnoty.

Jste výhradně odpovědní za zabezpečení a zálohování svého obsahu.

Práva, na která máte licenci

Když nahrajete nebo zveřejníte obsah na naše stránky, udělujete následující licence:

 • Celosvětová, nevýhradní, bezplatná, přenosná licence k používání, reprodukování, distribuci, přípravě odvozených děl, zobrazování a provádění tohoto obsahu ve spojení se službami poskytovanými našimi stránkami a napříč různými médii a k propagaci stránek nebo služby; a

 • Celosvětová, nevýhradní, bezplatná, přenosná licence umožňující třetím stranám používat obsah pro jejich účely.

Vaše materiály použijeme pouze k provedení vašich pokynů, které nám poskytnete – pokud nám zcela výjimečně soud nebo jiný regulační orgán nenařídí je zveřejnit.

Viry

Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo bez chyb nebo virů.

Jste odpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem přístupu na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojenou k naší stránce. Nesmíte útočit na naše stránky prostřednictvím útoku typu denial-of-service nebo distribuovaného útoku typu denial-of-service. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o počítačovém zneužití z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tak, že jim sdělíme vaši identitu. V případě takového porušení vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne.

Odkaz na naše stránky

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a zákonný a nepoškodí naši pověst ani ji nezneužije.

Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo podpory z naší strany, pokud žádná neexistuje.

Nesmíte vytvořit odkaz na naše stránky na žádné webové stránce, kterou nevlastníte.

Naše stránky nesmí být zarámovány na žádné jiné stránce, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část naší stránky než na domovskou stránku.

Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k propojení bez upozornění.

Webová stránka, na kterou odkazujete, musí ve všech ohledech splňovat standardy obsahu stanovené v our  Zásady přijatelného užívání.

Pokud si přejete na našich stránkách použít jiný obsah, než je uvedeno výše, kontaktujte prosím stay@inchree.com

Odkazy a zdroje třetích stran na našem webu

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

Aplikované právo

Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky použití, jejich předmět a tvorba se řídí skotským právem. Vy i my oba souhlasíme s tím, že skotský soud bude mít nevýhradní jurisdikci. Pokud však máte bydliště v Anglii nebo Walesu, můžete také zahájit řízení v Anglii, a pokud máte bydliště v Severním Irsku, můžete také zahájit řízení v Severním Irsku.

Pokud podnikáte, řídí se tyto podmínky použití, jejich předmět a vznik (a jakékoli mimosmluvní spory nebo nároky) skotským právem. Oba souhlasíme s výhradní jurisdikcí skotského soudu.

Kontaktujte nás

Chcete-li nás kontaktovat, napište nám email stay@inchree.com

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

bottom of page