top of page

I nchree's algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website https://www.inchree.com (onze site), als gast of geregistreerd gebruiker. Het gebruik van onze site omvat toegang tot, browsen of registreren om onze site te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site.

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons  Privacybeleid , waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop we alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, verwerken. Door onze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

 • Our  Beleid voor acceptabel gebruik, waarin het toegestane en verboden gebruik van onze site wordt uiteengezet. Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan dit beleid voor acceptabel gebruik.

 • Ons  Cookiebeleid , waarin informatie wordt gegeven over de cookies op onze site.

Als u diensten of artikelen van onze site koopt, zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de verkopen.

Informatie over ons

https://www.inchree.com is een site die wordt beheerd door FWT Ltd. / Trading as Inchree.l (“wij”). Ons geregistreerde adres is New House, Onich, Fort William, PH33 6SD. Ons belangrijkste handelsadres is Inchree Chalets & Rooms, Inchree, Onich, Fort William, PH33 6SE. Ons btw-nummer is: 267-3680-31.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

Wijzigingen aan onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn deze bij te werken.

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze site

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan. We kunnen onze site geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang tot onze site te krijgen.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

Onze site is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. We vertegenwoordigen niet dat inhoud die op of via onze site beschikbaar is, geschikt is of beschikbaar is op andere locaties. We kunnen de beschikbaarheid van onze site of een dienst of product die op onze site wordt beschreven, op elk moment beperken tot een persoon of geografisch gebied. Als u ervoor kiest om onze site van buiten het Verenigd Koninkrijk te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

Uw account en wachtwoord

Als u kiest, of u krijgt een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via stay@inchree.com

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

U mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen op deze website elektronisch kopiëren of reproduceren zonder onze schriftelijke toestemming. Eventuele toestemming moet eerst worden gevraagd door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Geen afhankelijkheid van informatie

De inhoud op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Schotse wet.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud erop, expliciet of impliciet.

We zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 • gebruik van, of onvermogen om onze site te gebruiken; of

 • gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze site wordt weergegeven.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;

 • zakelijke onderbreking;

 • verlies van verwachte besparingen;

 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

 • enige indirecte of gevolgschade of verlies.

Als u een consumentengebruiker bent, stemt u ermee in onze site niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of voor het downloaden door u van enige inhoud erop, of op een website die eraan is gekoppeld.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op onze site wordt gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Inhoud uploaden naar onze site

Telkens wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u inhoud naar onze site kunt uploaden of contact kunt opnemen met andere gebruikers van onze site, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in our  Beleid voor acceptabel gebruik .

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen, en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie. [Als u een consumentengebruiker bent, betekent dit dat u verantwoordelijk bent voor verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van de garantie.]

Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht ons [en andere gebruikers van de site] een beperkte licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om deze te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u aan ons in licentie geeft, worden beschreven in de volgende paragraaf (Rechten die u in licentie geeft).

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door u op onze site is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.

We hebben het recht om alle berichten die u op onze site plaatst te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons  Beleid voor acceptabel gebruik.

De standpunten van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en maken van back-ups van uw inhoud.

Rechten die u in licentie geeft

Wanneer u inhoud naar onze site uploadt of plaatst, verleent u de volgende licenties:

 • Een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om die inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van te maken, weer te geven en uit te voeren in verband met de diensten die door onze site en via verschillende media worden geleverd en om de site of Diensten; en

 • Een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om derden in staat te stellen de inhoud voor hun doeleinden te gebruiken.

We zullen uw materialen alleen gebruiken om uw instructies aan ons uit te voeren - tenzij, in zeer uitzonderlijke gevallen, een rechtbank of andere regelgevende instantie ons beveelt om ze bekend te maken.

virussen

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

Link naar onze site

U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet op een andere site worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons  Beleid voor acceptabel gebruik.

Als u andere inhoud op onze site wilt gebruiken dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met stay@inchree.com

Links en bronnen van derden op onze site

Waar onze site koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt.

We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Toepasselijk recht:

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door het Schotse recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbank van Schotland niet-exclusieve jurisdictie heeft. Als u echter inwoner bent van Engeland of Wales, kunt u ook in Engeland een procedure aanspannen, en als u inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook een procedure in Noord-Ierland aanspannen.

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door het Schotse recht. We stemmen allebei in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Schotland.

Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar stay@inchree.com

Bedankt voor het bezoeken van onze site.

bottom of page